GDPR

Integritetspolicy GDPR(General Data Protection Regulation) är en ny förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Med vår integritetspolicy beskriver vi hur vi sparar och analyserar din personliga information. Denna integritetspolicy följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Vem är ansvarig för dina personuppgifter? Norrlands Custom AB, org.nr 556785-7577 med adress Måvägen 14, 891 55 Arnäsvall är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vilka personuppgifter behandlar Norrlands Custom? Vi samlar information från dig när du registerar dig på vår webbplats, ringer oss, loggar in på ditt konto och gör ett köp. Den samlade informationen inkluderar ditt namn, faktura- och leveransadress, din e-postadress, ditt telefonnummer. I de fall du registrerar bilmärke och registreringsnummer sparas även dessa. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter. Norrlands Custom behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås. För att administrera din beställning och kundförhållande. För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring. Personuppgifterna kan komma att behandlas av Norrlands Custom för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om våra tjänster och produkter. Personuppgifter kan lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Norrlands Custom behandlar dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse För att följa gällande lagstiftning och fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter. Säkerhet Norrlands Custom är de enda som äger informationen som samlas in. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då det krävs att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning. Utlämnande till tredje part Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående partner. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell samt att den behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Hur skyddar vi dina uppgifter? Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säker på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras. Hur länge behandlar Norrlands Custom dina personuppgifter? Norrlands Custom behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När Norrlands Custom behandlar dina data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar Norrlands Custom data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Norrlands Custom kommer att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring om du lämnat ditt samtycke tills du avregisterar dig eller meddelar att du inte längre vill ha direktmarknadsföring. Dina rättigheter I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter Norrlands Custom behandlar om dig och för vilka ändamål Norrlands Custom använder personuppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse så felaktiga personuppgifter korrigeras. Du har också rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten att radera är om personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att Norrlands Custom måste spara personuppgifterna. Kund som anser att behandlingen av personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen. Kontakt Personuppgiftsansvarig är Norrlands Custom. Frågor rörande personuppgiftsbehandling kan ställas via info@norrlandscustom.com. Begäran om registerutdrag skickas till Norrlands Custom, Måvägen 14, 891 55 Arnäsvall eller via e-post till info@norrlandscustom.com.
Norrlands Custom Örnsköldsvik :: tel 0660-828 10 :: fax 0660-828 18